เกี่ยวกับ

         โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม STEM Education ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำจังหวัดเพชรบุรี

         โดยเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ

2. เป็นโรงเรียนที่มีที่ตั้งสะดวกในการเดินทางของครูผู้เข้าอบรมในเขตพื้นที่หรือในจังหวัดนั้นๆ

3. เป็นโรงเรียนที่มีห้องประชุมสามารถจุผู้เข้ารับการอบรมได้ ประมาณ 60 คนขึ้นไป และสามารถจัดการอบรมโดยรับสัญญาณการถ่ายทอดด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV, ETV และ OBEC Channel

4. เป็นโรงเรียนที่ต้องมีครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่จบการศึกษาตรงวุฒิ ที่จะทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงในระหว่างการฝึกอบรม จำนวนไม่น้อยกว่าสาขาวิชาละ 2 คน

5. กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ฝึกและให้คำปรึกษาสะเต็มศึกษา (154 โรง) เดิม ที่เหมาะสมที่สุดจำนวน 1 โรงเรียน/จังหวัด และในกรณีที่จังหวัดดังกล่าวไม่มีโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ มาก่อน ให้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ข้อที่ 1-4 เป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ

Copyright © 2018. All rights reserved.